กองบิน ๒๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา
ในตำแหน่ง พนักงานดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ กองบิน ๒๑ เพศชาย/หญิง 
      
- ผู้สมัครต้องมีอายุ ๑๘ – ๔๐ ปี
 
- ค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท (ปฏิบัติงานตามวันและเวลาราชการ)
 
- คุณวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย
 
- ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึง ๓๐ ก.ย.๖๑ 
 
 
******************การรับสมัคร  รับสมัครที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน ๒๑ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑**********************
 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๔๕ ๒๔๓ ๐๙๐ ต่อ ๔๓๒๒๓
 
 
 
button
 
 
 
 
 

 

       quicklink Mail      

 อีเมล์ ทอ.

  quicklink Intranet Portal

อินทราเน็ตพอร์ทัล

quicklink RTAF VPN

เครือข่ายภายใน ทอ.

quicklink OneStopService

ศูนย์บริการกำลังพล

quicklink Tourist Attractions

ท่องเที่ยว & สันทนาการ

banner rtaf website survey 96x60

แบบสำรวจเว็บไซต์

e Goverment

อิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ

 

 

rtafh rta rtns rtaf wing1 wing2 wing4 wing5 wing6 wing7 wing23 wing41 wing46 wing56